Om næringsfabrikken

Kvænangen komme er en av de kommunene i Norge som trenger ekstra hjelp til å møte utfordringer som for eksempel fraflytting. Kvænangen er derfor foreløpig ut 2020 en omstillingskommune – der det settes spesielt fokus på at det opprettes flere arbeidsplasser.

Kvænangen næringsfabrikk har fått i oppdrag fra kommunen å sørge for å bidra til å sikre og skape 20 arbeidsplasser innen utgangen av 2020.

Kvænangen har en stor og dominerende offentlig sektor, og det er svært få store bedrifter i privat sektor, unntaket er Mowi som driver med fiskeoppdrett.

De nasjonale befolkningsprognosene viser at det vil bli stadig færre innbyggere i Kvænangen fram mot 2025. Og det er for å unngå at prognosen blir virkelighet at omstillingsprogrammet er satt i gang.

Dersom vi lykkes med å være med på å skape nye arbeidsplasser kan en være med på å stoppe fraflyttinga, forhåpentligvis få nye innbyggere, større stolthet over egen kommune og bolyst.

For å få det til trenger vi folk med ideer og drømmer – som forhåpentligvis kan settes ut i livet. Og det kan Kvænangen Næringsfabrikk hjelpe til med.

Omstillingspenger kan søkes om når man skal sjekke om en ide kan være liv laga gjennom for eksempel en forstudie eller forprosjekt. Målet er å avgjøre om ideen er så god at den er så levedyktig at noen vil putte penger i den. Som for eksempel Innovasjon Norge, Sametinget, banker eller andre investorer.

Omstillingsmidlene skal ikke brukes til ordinær drift eller investeringer – men som for eksempel til kompetansehevning, produkt- og markedsutvikling, samarbeidsprosjekter. Og selvfølgelig etablering av ny virksomhet eller videreutvikling av eksisterende virksomheter.

Kvænangen Næringsfabrikk finner du i 2.etasje i Strandveien 30 i Burfjord. Om du ruger på en tanke om noe som kan være med på å ruste Kvænangen for fremtida – kom innom!