Vekst og nyetablering

Kvænangen kommune er innvilget omstillingsstatus, i første omgang i tre år fra 2017-2020, med mulighet for forlengelse i inntil tre år. En omstillingsstatus betyr at kommunen får penger fra Troms fylkeskommune til å sette i gang en ekstraordinær innsats. Denne innsatsen skal skape vekst og nyetablering i privat sektor i kommunen.

Bakgrunn og visjon
Fylkesrådet i Troms vedtok den 9. mai 2017 i sak 109/17 å innvilge omstillingsstatus til Kvænangen kommune. Bakgrunnen for vedtaket er blant annet en svært høy andel sysselsatte i offentlig sektor, fallende folketall over mange år og en utfordrende demografi. For å snu disse uheldige trendene skal omstillingsmidlene brukes til å skape arbeidsplasser i privat sektor i Kvænangen for å gjøre kommunen mindre avhengig av de offentlige arbeidsplassene.

Visjonen for omstillingsarbeidet er skape kultur for entreprenørskap og utvikling i Kvænangen. I dette arbeidet er Innovasjon Norge en viktig samarbeidspart. Innovasjon Norge følger opp kommuner i omstilling.

Omstilling og handling
Målet for omstillingsprosjektet er å sikre og skape 20 arbeidsplasser i Kvænangen innen 2020. Målsetningen for hele seksårsperioden, dersom omstillingsarbeidet forlenges etter 3 år, er 50 arbeidsplasser. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet

Kommunestyret i Kvænangen vedtok den 06.03,.2018 omstillingsplan og handlingsplan for 2018. Omstillingsplanen er bygget på utviklingsanalyse som ble laget i perioden september – oktober 2017 av Pronoe AS på oppdrag fra Kvænangen kommune.

I omstillingsperioden prioriteres følgende innsatsområder:
- Opplevelsesnæringer (reiseliv, matopplevelser og kulturnæring)
- Tilrettelegging og entreprenørskapskultur (blant annet stedsutvikling, tilrettelegging for primærnæringer, økt attraktivitet for nyetableringer og som besøks- og bosted)
- Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv (bransjeuavhengig satsing)

Styring og ledelse
Kommunestyret i Kvænangen har vedtatt at det kommunale utviklingsselskapet Kvænangen næringsfabrikk AS skal lede omstillingsprogrammet. Omstillingsarbeidet ledes av et styre bestående av:

Leder Toril Bakken Kåven
Nestleder Bjarte Hollevik
Liv Reidun Olsen
Evy Andersen
Roy Iver Isaksen
Ivan Mathiassen
Vara Sigrun Johansen

Merete Jørstad er daglig leder i Kvænangen næringsfabrikk AS.